Sự khác biệt giữa thành kiến giao dịch và dự đoán

“Lãng phí thời gian của bạn cho các dự đoán là mất năng lượng và thời gian cho những gì sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt, đó là phát triển kỹ năng.”