Template Script To Apply To All Open Charts – MT4 Script

Đồng bộ Indicators và các Objects từ 1 chart lên tất cả các cửa sổ còn lại – Template Script To Apply To All Open Charts – MT4 Script

Script sử dụng khi bạn giao dịch đa khung thời gian và muốn đồng bộ các trendline, indicators, …. từ 1 khung thời gian sang biểu đồ của các khung thời gian còn lại mà không phải vẽ lại hoặc thêm/xóa các indicators.