Dời dừng lỗ về điểm hòa vốn tốt hay xấu ?

Giao dịch hòa vốn là giao dịch không phải là người chiến thắng cũng không phải là người thua cuộc. Nó đóng cửa ở một mức giá cụ thể mà lãi và lỗ đều bằng không.